2024-01-28 Lotta Fjelkegård

Så fick Arkitektur Förlag nöjdare kunder och lägre kundtjänstkostnader.

En sajt med många in- och utgångar som den nuvarande redaktionen inte hade koll på. Arkitektur Förlag ville få kontroll på kundtjänstflödet.

Kontakta

Bakgrund

  • Om kunden: Arkitektur Förlag är ett tidnings- och bokförlag. Deras  utgivning riktar sig både till arkitekter och en arkitekturintresserad allmänhet.
  • Utmaning: Det var otydligt för kunderna vart de skulle vända sig för att nå redaktionen eller få hjälp med sina kundtjänstärenden. En konsekvens av detta var att kundtjänstärenden först hamnade i redaktionens mailkorgar vilket fördröjde svarstiden.

Kundens behov

  • Identifierade behov: Behövde förbättra kundtjänstflödet för att korta väntetider och få ökad kundnöjdhet. Förlagets kunder måste snabbt och enkelt hitta rätt kontaktväg för att kunna få hjälp med sitt ärende.

Lösningen

  • Strategi och genomförande: Kartläggning och dokumentation av befintliga kontaktvägar.
  • Anpassningar och innovationer: Renodla kontaktvägarna, förenkla och förtydliga informationen på sajt och i tidning, tydliggöra för företagskunder och privatpersoner vilken kontaktväg som är den rätta för just deras behov.

Resultat

  • Konkreta resultat: En “att göra”-lista med förslag på hur dessa flöden kunde förbättras. Efter genomförande ledde detta till att antalet kundtjänstärenden som hamnade hos redaktionen minskade med hälften. Kundernas ärenden har fått bättre svarstid och kundnöjdheten har ökat.
  • Överträffade förväntningar: Att det med ett ganska enkelt och avgränsat uppdrag gick att åstadkomma en så pass stor positiv förändring

Återkoppling kund

Sedan vi, efter Media 720:s Hälsocheck, ändrade vår information till prenumerationskunderna på hemsidan har de inkommande kundärendena minskat med mer än hälften.

Maria Blom, Mediechef, Arkitektur Förlag

 

720gruppens roll

  • Uppdrag: Kartlägga flöde samt identifiera flaskhalsar och inaktuell information. Ge rekommendationer baserade på kännedom om kundtjänstflöden samt befintliga resurser.
  • Tillfört värde: Ett utifrånperspektiv med kundfokus, erfarenhet av kundtjänstflöden, tidsperspektivet – kort uppdrag som gav tydligt resultat.

 

Slutsatser

Förutsättningen för ett bra utfall var konsultens kunskap om kundresan, insikt i olika typer av kundtjänstflöden samt förståelse för uppdragsgivarens resurser. Förlaget hade inte möjlighet att själva avsätta nödvändig tid för kunskapsinhämtning kring alla dessa moment men kunde snabbt och framgångsrikt agera på beslutsunderlaget.

 

Kontakta